Υποστήριξη Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Η κήρυξη ως αναδόχου μιας επιχείρησης ξεκινάει από τη μελέτη της διακήρυξης και τη γνώση του νομικού πλαισίου καθώς και της νομολογίας της ΑΕΠΠ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επενδύουμε την εμπειρία μας στην επιτυχία του σκοπού σας.

Μελετάμε σε βάθος τη διακήρυξη και αποδελτιώνουμε τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Σημαντικότερα σημεία της διακήρυξης μπορεί να αποδειχθούν αυτά που ορίζουν υποχρεώσεις εκτός του σχετικού κεφαλαίου ή τις ορίζουν έμμεσα, με τρόπο που μόνο ένας έμπειρος σύμβουλος μπορεί να εντοπίσει.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη του ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ για τη συμμετοχή της επιχείρησής σας και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης.

Ελέγχουμε εις βάθος τα δικαιολογητικά συμμετοχής των λοιπών υποψηφίων και εάν χρειάζεται αναλαμβάνουμε να συντάξουμε την προδικαστική Προσφυγή σας ενώπιον της ΑΕΠΠ.

Εάν και εφόσον χρειαστεί, αναλαμβάνουμε με δικούς μας εξαιρετικά εξειδικευμένους συνεργάτες, με πολυετή εμπειρία στους δημόσιους διαγωνισμούς, να σας συνδράμουμε στη διαδικασία της αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.

Υποστήριξη Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοσίου