Υποστήριξη Ασφαλιστικών Εταιρειών & Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Οι καταναλωτές σήμερα έχουν δυνατότητες που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν. Τα κανάλια διάθεσης ασφαλιστικών προϊόντων έχουν πολλαπλασιαστεί ενώ και οι επιλογές ασφάλισης είναι πλέον περισσότερες από όσες ο μέσος ασφαλιζόμενος μπορεί να συγκρίνει για να καλύψει τις ανάγκες του. Η προστασία του έχει γίνει πρωταρχικό μέλημα της Ε.Ε..

Η πολυπλοκότητα των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων απαιτεί εξειδικευμένους διαμεσολαβητές με συνεχή ανανέωση των γνώσεών τους στο αντικείμενο.

Η εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές εταιρείες παραμένει χαμηλή ενώ οι προσδοκίες εξυπηρέτησης από αυτές και εξατομίκευσης των προϊόντων τους διαρκώς αυξάνονται.

Το νομοθετικό πλαίσιο  προσπαθεί να ρυθμίσει μια πολύπλοκη βιομηχανία με μεγάλο αριθμό προϊόντων-λύσεων, πλήθος μεσαζόντων, και περιστατικών ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν να κατανοήσουν και να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από το πλαίσιο λειτουργίας τους σε σχέση αλληλεπίδρασης με τους καταναλωτές και τους διαμεσολαβητές.

Η θετική εμπειρία των πελατών τους θα οδηγήσει και ασφαλιστική εταιρεία σε άνθηση.

Η PRAESTIGIA αναλαμβάνει να οδηγήσει την ασφαλιστική εταιρεία μέσα από το δαίδαλο του νομοθετικού πλαισίου και της εποπτείας προκειμένου να επικεντρωθεί στην δημιουργία και παροχή ασφαλιστικών προϊόντων καλύπτοντας τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Συμβουλεύει σχετικά με τις γνώσεις, τις ικανότητες και την επάρκεια των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αναδιαμόρφωση των πληροφοριακών συστημάτων ειδικά στις περιπτώσεις διανομής μέσω του διαδικτύου.
Αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών DPO – Υπεύθυνου Προσωπικών Δεδομένων.
Συμβουλεύει για την κανονιστική συμμόρφωση (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων με την τρέχουσα νομοθεσία και για την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών.
Παρέχει συμβουλές για το περιεχόμενο των συμβάσεων μεταξύ (αντ)ασφαλιστικών εταιρειών μεταξύ τους και με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας της εταιρείας σε νέες αγορές.
prostasia-katanaloti

Με το Ν. 4583/2018 εισήχθησαν στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2016/97/ΕΕ (Insurance Distribution Directive – IDD) και η Οδηγία 2018/411/ΕΕ. προς συμμόρφωση της Ελλάδας στην υποχρέωση εφαρμογής του νέου πλαισίου για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και των δικτύων διανομής.

Η PRAESTIGIA αναλαμβάνει να αναδιαμορφώσει το συμβατικό υλικό των ασφαλιστικών εταιρειών και τα ενημερωτικά τους φυλλάδια σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου.